ALGEMENE VOORWAARDEN: ONLINE BESTELLINGEN


Lever- en betaalvoorwaarden

Afhankelijk van welke artikelen u bestelt, worden uw goederen door 'GLS-colli' of met 'MEDICAL LOGISTICS', onze eigen lever-, montage- en installatiedienst, geleverd. Dit wordt aangegeven in het overzicht van uw bestelling.

Indien levering door 'GLS-colli', wordt binnen de gebruikelijke termijnen geleverd. Artikelen waarvan de voorraad tijdelijk uitgeput is, worden automatisch op kosten van Barthels nageleverd zodra weer beschikbaar.

  • Leverkost 'GLS-colli': voor bestellingen onder € 65 BTWi bedragen de leverkosten € 6,5 BTWi.
    Bestellingen boven € 65 BTWi worden gratis geleverd.

Bij levering met 'MEDICAL LOGISTICS', gebeurt de levering na afspraak en wordt u enkele dagen voor de levering door Barthels verwittigd.

  • Leverkost 'MEDICAL LOGISTICS': € 129,00 BTWi per levering.

Iedere vermelde levertermijn is een bij benadering gegeven levertermijn.

Sinds 01/07/'05 vallen elektrische en elektronische medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur onder de aanvaardings- en recyclageplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Dit betekent dat vanaf die datum, voor elke aankoop van een nieuw toestel op stroom of op batterijen, een Recupel of Bebat bijdrage betaald moet worden. Deze bijdrage wordt duidelijk en afzonderlijk vermeld op de factuur, zoals wettelijk bepaald. Het bedrag van de bijdrage is afhankelijk van het gewicht van het apparaat.

Betalingen gebeuren volgens gemaakte afspraken (gekoppeld aan uw klantnummer).

OPGELET: facturatie en levering enkel mogelijk in België.

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen van Gymna NV - en haar afdelingen Gymna, Barthels, Advys en Vitamed (hierna enkel vermeld als Gymna NV) - en op alle bestellingen geplaatst door de klant. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant onze voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant, ook indien deze vermeld zijn op diens bestelbon. Afwijkingen van onze algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gymna NV, door een hiertoe bevoegd persoon. 

2. Aanbiedingen, offertes, toezeggingen, publicaties

Alle offertes en adviezen van Gymna NV worden vrijblijvend verstrekt. Aanbiedingen, offertes, condities en toezeggingen gedaan aan klanten door vertegenwoordigers, medewerkers, agenten of de websites van Gymna, Barthels, Advys en Vitamed zijn voor Gymna NV slechts bindend na schriftelijke bevestiging. Eventuele wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de klant of tot het eisen van een schadevergoeding. Publicaties, magazines, brochures, catalogi, prijslijsten, … zijn altijd onder voorbehoud van drukfouten of typografische fouten; hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Prijzen

 Tenzij anders is overeengekomen gelden de prijzen in euro, inclusief BTW. De prijs wordt vastgesteld volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van de bestelling (zie ook punt 4). De prijzen zijn exclusief de kosten voor verzending, transport, montage, installatie en Recupel/Bebat. 

4. Bestelling

Gymna NV behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. Gymna NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht (uitputting van de voorraad, ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand in de fabriek van de verkoper of van zijn toeleveranciers, ...) 
Op uitdrukkelijke vraag van de klant en mits toestemming van Gymna NV, kan een bestelling maximum 3 maanden in de orderportefeuille van Gymna NV bewaard blijven; na 3 maanden heeft Gymna NV het recht haar meest recente prijzen toe te passen (zie ook punt 3).

5. Facturatie en betaling

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding is elke factuur contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair schadebeding aangerekend van 10 % alsook een conventionele intrest à 10 % per jaar, telkens te berekenen op het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 BTWi.

6. Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van Gymna NV tot volledige betaling van prijs, intresten en kosten. De koper is verantwoordelijk voor de koopwaar vanaf het ogenblik dat zij te zijner beschikking wordt gesteld. Zonder schriftelijk akkoord van Gymna NV is de klant niet gerechtigd vóór de betaling de goederen aan derden over te dragen. Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag, alsook ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden worden beschouwd, zulks door middel van de eenvoudige verzending van een aangetekende brief van Gymna NV aan de klant. 

7. Annulatie en terugzending

Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, tenzij bij aangetekend schrijven verzonden binnen een bedenktijd van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag van bestelling. Bestellingen van artikelen die op bestelling of op maat gemaakt worden kunnen niet worden geannuleerd.
Terugzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk akkoord door Gymna NV. Goederen die beschadigd of vervallen zijn, of die geen volledige verkoopeenheid uitmaken worden niet teruggenomen.

8. Leveringstermijnen

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen zijn onze leveringstermijnen slechts bij benadering gegeven. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot het eisen van enige schadevergoeding.

9. Levering, installatie en montage

Gymna NV draagt de kosten voor verlies of schade aan de artikelen tot op de plaats van bestemming. Tenzij anders is overeengekomen, of tenzij de aard van het materiaal zulks vereist, worden de goederen verzonden met GLS-colli (of een gelijkgesteld transportbedrijf). In het andere geval gebeurt de levering door 'Medical Logistics', onze eigen lever-, montage- en installatiedienst, of door een andere gespecialiseerde transportfirma.

10. Klachten en niet-conforme leveringen

De klant of zijn gevolmachtigde dient de uitwendige staat en het aantal artikelen op het moment van levering te controleren. Zijn loutere handtekening op de leveringsbon betekent dat hij de goede staat, de conformiteit en het aantal geleverde artikelen aanvaardt. Klachten dienaangaande dienen binnen de 48 u na de levering bij aangetekend schrijven te worden meedegedeeld aan Gymna NV. 
Elke klacht betreffende facturatie dient geformuleerd te worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

11. Garantie

De garantie op investeringsgoederen bedraagt 2 jaar en omvat werkuren, onderdelen en de verplaatsing. Uitzondering hierop zijn kleine apparaten (< 3 kg), waarvoor de verplaatsing niet in de garantie vervat zit. De garantie is enkel van toepassing bij normaal gebruik en geldt niet voor toebehoren, batterijen of andere onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Het recht op garantie wordt enkel verleend indien herstellingen steeds door Gymna NV worden uitgevoerd. Mogelijkheid tot verlenging van garantie volgens offerte.

12. Technische interventies

Gymna NV organiseert een technische hersteldienst voor de in België verkochte en geleverde apparatuur. Vanaf het ogenblik dat een klant een technieker laat starten aan een herstelling, verklaart de klant zich akkoord met de geldende tarieven. Ook in geval van onherstelbaarheid worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Bestek: wanneer de herstelling i.v.m. een opgemaakt bestek niet wordt uitgevoerd, worden eventuele door onze diensten gemaakte kosten gefactureerd. Deze factuur wordt in mindering gebracht bij aankoop van een nieuw gelijkaardig apparaat.

13. Foto's, brochures, teksten, enz.

Alle foto’s, brochures, teksten, advertenties, catalogi, affiches, gebruiksaanwijzingen, plannen, schetsen, offertes enz. zijn onze eigendom. Zij mogen niet worden gebruikt noch gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gymna NV, door een hiertoe bevoegd persoon.

14. Privacy

Gymna NV verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR), van 4 mei 2016. Op uw eenvoudig verzoek kunnen te allen tijde uw persoonsgegevens gegevens verwijderd worden uit onze databestanden voor zover de vigerende wetgeving dit toelaat.

15. Toepassing van recht en bevoegde rechtbanken

Enkel en alleen het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn alleen en uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

GYMNA NV
BE 0860.229.553   I   RPR Tongeren
Groeningenweg 19, 3590 Diepenbeek